Rank trong Oni có ý nghĩa gì ?

12 Nov, 2020 - Bài viết lưu ý

Trong hệ thống của ONI tồn tại một thứ hạng ( rank ) dành cho những khách hàng đã sử dụng nhiều hoặc ít sử dụng của ONI 
Thông qua đó ONI sẽ có sự ưu đãi tốt hơn dành cho khách hàng đó