Blog

Rank trong Oni có ý nghĩa gì ?

Rank trong Oni có ý nghĩa gì ?

12 Nov, 2020

Trong hệ thống của ONI tồn tại một thứ hạng ( rank ) dành cho những khách hàng đã sử dụng nhiều hoặc ít sử dụng của ONI Thông qua đó ONI sẽ có sự ưu đãi tốt hơn dành cho khách hàng đó