What is BIG HAND ?

Là một chỗ để tôn vinh những người có khả năng “ one army “ một người làm tất cả các công đoạn của một art,product.......

Những người có sức mạnh như thế này tôi muốn gọi họ là “BIG HAND”

45
Amani
NYL DALOG
45
Amani
NYL DALOG